TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Uyuşmazlık Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

KVKK AYDINLATMA METNİ

 

  1. Giriş


Kişisel verilerin güvenliği ve/veya korunması hususu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TOBB ETÜ UÇM) öncelikleri arasındadır. Bu bilinçle, UÇM ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Bu doğrultuda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla veriler, Kanunun 4. maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde;

  a)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

  b)Doğru ve güncel olarak,

  c)Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

  ç)İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

  d)İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlenmektedir.

 

2.      Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kimlik (örn: T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, doğum tarihi), banka bilgileri (örn: IBAN), arabuluculuk siciline kayıt tarihi ve sicil numaranız ile iletişim verilerin gibi kişisel verileriniz, TOBB ETÜ UÇM faaliyetlerinin tanıtılması ve sunulan eğitim hizmetlerinden ilgili kişilerin faydalanması, eğitim hizmetlerinin Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın belirttiği usule uygun yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; TOBB ETÜ UÇM nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürme, eğitim hizmetini yerine getirme, TOBB ETÜ tesis ve binalarının iç ve dış mekanlarında fiziksel güvenliği ve denetimi sağlama, hukuki uyum süreçlerinin yürütülme, mali ve finansal işleri yerine getirilme amaçlarıyla; iş ortaklarına, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, Bakanlıklar (örn: Adalet Bakanlığı Arabulucuk Daire Başkanlığı), yargı mercileri ile kanunen yetkili kılınmış bulunan sair kamu kurumlarına; işbirliği yapılan danışman ve anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOBB ETÜ UÇM posta veya elektronik posta adreslerine iletmeniz halinde TOBB ETÜ UÇM, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, bu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, TOBB ETÜ UÇM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakları kullanmaya yönelik talebin, talep sahibinin kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kullanmayı talep ettiğine yönelik açıklamaları içeren yazılı talebini, ………………………….. posta ve/veya …………………………. elektronik posta adreslerine iletmesi gerekmektedir.